INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

INDEKS KESUKARAN DAN INDEKS DISKRIMINASI PDF

Jadual Perbandingan Indeks Diskriminasi Dan Indeks Kesukaran 5cp – Free download as Word Doc .doc /.docx), PDF File .pdf), Text File .txt) or view. JADUAL PENENTUAN INDEKS KESUKARAN DAN IN Bil. Nama Calon 1 Ali Bin Ahmad 2 Mustafa Bin Dollah 3 Jaafar Bin Abu 4 Aminah Bt Derahman 5 Yusof. Terdapat lima orang pelajar di separuh peringkat atas dan lima orang 0 0 1 0 (i ) Hitung Indeks Kesukaran (p) dan Indeks Diskriminasi (D) untuk setiap soalan.

Author: Faunos Sataxe
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 24 March 2005
Pages: 181
PDF File Size: 16.69 Mb
ePub File Size: 11.61 Mb
ISBN: 998-8-99678-130-4
Downloads: 5437
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazugis

Item manakah yang perlu dikekalkan ataudigugurkan? Kita boleh rumuskan bahawa pilihan A dan pilihan D mempunyai ciri pengganggu yang baik, pilihan C adalah pengganggu yang kurang baik, manakala pilihan E adalah pengganggu yang paling lemah.

Dari segi definisi, pengganggu yang baik boleh menarik minat yang lebih di kalangan pelajar lemah untuk memilihnya, manakala pelajar pandai seharusnya tiada masalah untuk mengenal pasti bahawa pengganggu itu adalah salah.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah C, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Contoh Pengiraan Headcount 1 Documents. Aktiviti 2 Kirakan indeks diskriminasi bagi setiap item ujian berikut: Bandingkan indeks kesukaran dengan indeks diskriminasi.

Published on Jul View Download 0. Prosedur analisis item bagi soalan objektif adalah seperti berikut: Tindakan seterusnya ialah sama ada boleh diambil sama ada untuk mengekalkan soalan yang berkualiti dalam bank soalan jika indeks kesukaran dan juga indeks diskriminasi berada di dalam julat yang sesuai, Item soalan yang sangat sukar indwks dipermudahkan manakala yang sangat mudah perlu dipersukarkan.

  DECRETO 1014 ECUADOR SOFTWARE LIBRE PDF

Kenalpasti keberkesanan semua pengganggu distraktor dalam setiap item ujian. Pengiraan Indeks Diskriminasi Item Documents. Kirakan indeks kesukaran untuk setiap item ujian dan rumuskan tahap kesukaran soalan tersebut.

Contoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Kenalpasti bagi setiap item ujian sama ada boleh digunakan semula, digugurkan atau perlu diperbaiki. Jika disukarkan sedikit maka indeks kesukaran akan meningkat. Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks kesukaran untuk item ujian ini adalah: Contoh Analisis Indekx Subjektif3 Documents. Apabila maklumat berkenaan kedua-dua indeks kesukaran dan indeks diskriminasi diperolehi untuk setiap item ujian, ia perlu dikumpulkan dan dibandingkan.

Apakah tindakan yang perlu dilakukan? Jika soalan dan jawapannya sudah dipastikan tepat, pemilihan pengganggu yang lemah boleh mengurangkan kuasa diskriminasi soalan tersebut dan mungkin juga boleh dianggap agak sukar. Contoh Analisis Item Sains Documents. Contoh Pengiraan Tov Spm Documents. Pengganggu manakah yang perlu diganti? Jadi item 6 mungkin perlu diteliti semula. Nilai diskriminasi yang tinggi ialah 0.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

A, B dan E; pengganggu lemah: Dalam kes ini, T dan R masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R, manakala NT dan NR masing-masing ditakrifkan sebagai jumlah markah penuh semua pelajar kumpulan T dan kumpulan R. Sebagai panduan, nilai ID yang sederhana ialah 0. Diskriminasiyang positif menunjukkan bahawa item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar kumpulan T tetapi ramai kesukatan kumpulan R yang tidak dapat menjawabnya dengan betul.

  JOVAN DERETIC KNJIGE PDF

Contoh pengiraan simpanan ASB Documents.

contoh pengiraan Analisis Item – Adjusted ID and IK

Prosedur Analisis ItemAnalisis item bagi soalan objektif dan esei boleh dilaksanakan mengikut prinsip yang sama. Item 2 boleh dikatakan agak mudah dan tidak dapat membezakan antara pelajar yang baik dengan yang lemah. Kos Benih Contoh Pengiraan Documents.

NTContoh Pertimbangkan skor suatu item ujian dalam Jadual 5. Aktivitii 1 Kirakan indeks dan tahap kesukaran bagi setiap item ujian berikut: Siapakah penulis buka Das Kapital?

A dan E; pengganggu lemah: Tidak ada sebarang pelajar yang mencuba pengganggu D. Pengganggu C iindeks sesuai dan perlu ditukarkan. Di siniterdapat seramai 6 pelajar dalam kumpulan tertinggi dan 6 pelajar dari kumpulan terendah.

Oleh kerana jawapan yang betul adalah B, maka indeks dsikriminasi untuk item ujian ini adalah: Item 5tidak sesuai digunakan, mungkin terdapat sedikit kekeliruan yang menyebabkan pelajar yang baik tidak dapat menjawab tetapi pelajar lemah pula yang dapat menjawab. Maka indeks kesukarannya adalah: Sebagai panduan, nilai IK perlu berada dalam julat 0.

Nilai 1 menunjukkan keadaan sebaliknya.

Item 3 dan 4 pula boleh dikatakan agak sukar jadi perlu dipermudahkan. Contoh Pengiraan luas dan isipadu Documents. Jadi pengganggu ini juga perlu diganti.