KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Mazilkree Gotaxe
Country: Cape Verde
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 13 June 2012
Pages: 442
PDF File Size: 18.41 Mb
ePub File Size: 19.66 Mb
ISBN: 286-8-82275-881-3
Downloads: 2525
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doujas

Postoje tri osnovna naina prenosa tog signala: Pitanje distributivnni samo koliki e se gubitak kvaliteta primiti na slici prenesenoj analognim putem to je vie umova to analogni sistem sve vie gubi kvalitet i slika postaje prljavija. Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove.

Nedostatak analognog pristipa je u tome to se usled smetnji kvalitet smanjuje. Kolikom e jainom top ispaliti odreenu boju zavisi od primljenih informacija o boji i osvetljenosti slike.

Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz kablovsku mreu. Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr.

Analogna televizijaKod analogne televizija se koriste razliiti video-standardi za format slike. Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice.

Danas se veinom projektuju kablovske mree u koje su implementirani optiki kablovi, tako da se koristi kombinacija optikih i koaksijalnih kablova da bi se doveo krajnji signal do korisnika. Zbog toga se optike deonice nastavljaju jedna za drugom. Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika sisten dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a. Topovi takoe primaju informaciju o sinhronizaciji slike i tona.

U ovom delu sistema se koriste kablovi sa manjim prenikom mm i tu je jo i oprema kao to su filtri, razdelnici, tv utinice, kuni prijemnici, kablovski modemi, konvertori, dekoderi.

  LA DOCTRINA SECRETA HELENA PETROVNA BLAVATSKY PDF

The New Ossy Oiks Route 8. Veliki je problem i vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se slobodno iri distrinutivni koji nema nikakvih prepreka. Distributinvi Srbiji se najvie koriste optiki kablovi kapaciteta od 6 do optikih vlakana. Ureaj kroz koji se to realizuje je optiki transmiter.

Prvo pravo reenje javlja se u Sjedinjenim Amerikim Dravama u obliku provodnika ice smetenog unutar drugog cev i naziva se koaksijalnim vodom jer oba provodnika imaju istu osnovinu. Druga komponenta je ve pomenuta glavna stanica. Jedan od nunih problema je krutost nesimetrinih vodova to znai njihovo tee polaganje i ravanje.

Usled smetnji ili preslabog signala moe se desiti da se prijem prekine i nestane, ali ako je prijem u redu slika je istog kablovsji kvaliteta kakav je i poslat.

Televizija, reprezentacija i rod Documents. Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz fabrike iznosi oko metara. Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti.

Ovi elektrini signali se uz pomo elektrinih kblovski i katodne cevi pretvaraju u sliku uz koju ide i pratei ton.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Nemanjina povelja Splianima Documents. Da bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera. Analogna televizija 16 kablovskj Digitalna televizija Rumeni Skeniranje svake scene vri se 25 puta u sekundi ime se stvara kontinuirani elekrini odnosno video signal.

Published on Jul View Download 4.

Kablovski by bojan draskovic on Prezi

Optiki kablOptiki kabl se koristi u telekomunikacijama za prenos signala. JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati iablovski vodove.

Tipian kablovski sitem se sastoji od tri osnovna elementa. Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Postupak je ssistem splajsovanje a sastoji se u zavarivanju jablovski staklenih vlakana. Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema. Ovakvi sistemi su poeli da se projektuju jo pre desetak godina, ali optiki kablovi tek poslednjih godina postaju dominatan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama.

  EL ARTISTA DEL TRAPECIO KAFKA PDF

Digitalni signal tumae kodeci i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran. Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Koaksijalni kablKoaksijalni kabl je vrsta elektrinog kabla kod koje je jedan provodnik smeten unutar drugog upljeg provodnika tako da oba imaju zajedniku osu. Ti radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju distribuivni elektrine signale. Optiki kablovi su jedino osetljivi distrinutivni radioaktivno zraenje. Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, distrigutivni distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents.

Na ulasku u optiko vlakno elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo u elektrini signal. Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara. Oni sprovode signal na vee udaljenosti i zato su oni ili optiki ili koaksijalni kablovi sa veim prenikom 19mm.

Iza ploe nalaze se filteri koji svetlost razlau na primarne boje crvenu plavu i zelenu. Televizijski prijemnik radi obrnuto od televizijske kamere: Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio.

Kablovski distributivni sistem – Serbo Croatian-English Dictionary

Princip rada televizijePrincip rada televizije zasnovan je na ideji da se slike pretvore u elektrine signale koji se u obliku radio talasa emituju u etar.

Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents. Radojkovi -O Sokalnicima Documents.